Razpis za izbor programov profesionalnega usposabljanja s področja nudenja psihosocialne in psihoterapevtske podpore

1. Predmet in namen razpisa

Predmet tega razpisa je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki bodo izvedeni v okviru Krovnega inštituta za psihosocialno pomoč in svetovanje – KIPS, predvidoma od oktobra 2024 do oktobra 2025.

Programi profesionalnega usposabljanja so krajše (do 8 ur) ali daljše (do 12 mesecev) oblike programov kariernega razvoja, namenjene razvoju strokovnih delavcev, ki se ukvarjajo z nudenjem psihološke in socialne podpore ljudem v stiski ali v želji po osebni oz. profesionalni rasti. Programi so lahko namenjeni tudi strokovnim delavcem, katerih nudenje psihološke in socialne pomoči ni primarna dejavnost, a jo zaradi narave svojega dela kljub vsemu zagotavljajo (npr. zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja).

2. Teme za prijavo predlogov izobraževalnih programov

Teme izobraževalnih programov niso vnaprej določene. V poštev pridejo raznolike teme, ki pripomorejo h kakovostnemu nudenju psihološke in socialne pomoči oz. ki širijo znanje ter veščine tistih, ki jo pri svojem delu zagotavljajo.

3. Prijavna dokumentacija

Prijava izobraževalnega progama naj zajema:

  • opis izobraževalnega programa (predlagani naslov, vsebine, moduli, trajanje in način izvedbe – na izbrani lokaciji ali online),
  • navedbo ciljne skupine (psihologi, psihosocialni svetovalci, psihoterapevti, pedagoški ali socialni delavci idr.),
  • navedbo ciljev programa,
  • navedbo metod dela,
  • navedbo maksimalnega števila udeležencev,
  • seznam predavateljev s kratko predstavitvijo ter navedbo referenc le-teh, povezanih z vsebinami predlaganega izobraževalnega programa,
  • podatek o ceni prijavitelja za izvedbo izobraževanja,
  • podatke o prijavitelju programa,
  • podatek o predhodnih izpeljavah izobraževalnega programa, ki ga prijavitelj prijavlja.

Z oddajo prijave prijavitelj jamči, da prijava ne vsebuje lažnih ali zavajajočih podatkov.

4. Rok za oddajo prijave, način predložitve in obravnava prispelih prijav

Rok za oddajo prijave je najkasneje do 23. 8. 2024. O izboru izobraževanj bo odločila razpisna komisija KIPS-a. Komisija ima svobodno izbiro pri izbiri izobraževanj. Nepravočasno prispelih in nepopolnih prijav razpisna komisija ne bo obravnavala.

Prijava se izvede s pošiljanjem prijavne dokumentacije na elektronski naslov: info@kips.si. Prijavitelji bodo o izbiri ali neizbiri njihovega programa obveščeni najkasneje v mesecu dni po preteku prijavnega roka. Pritožba zoper odločitev komisije ni možna.

5. Objava programov in sklepanje pogodb

Z izbranimi prijavitelji bo KIPS po dokončnem dogovoru o sodelovanju in pred javno objavo programa sklenil pogodbo o sodelovanju, s katero bodo opredeljene pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank. KIPS si pridržuje pravico, da pogodbe s prijaviteljem ne sklene, kljub temu da je bil program izbran, v kolikor se tekom nadaljnjih dogovarjanj izkaže, da sodelovanje na želeni način ne bi bilo možno.

6. Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pošiljanjem prijavne dokumentacije in pojasnila k razpisu so prijaviteljem dosegljiva prek elektronskega naslova: info@kips.si. Vprašanja sprejemamo najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge.

Daša Cek Stepančič,

direktorica KIPS